Съдържание на висша математика I част

Съдържание на Аналитична Геометрия

Какво трябва да знаем:

Уравнение на права през две точки

Отрезово уравнение на права

Отрезово уравнение на права


Получава се, като се запише уравнението на правата през точките A(a, 0) и B(0, b) и се извършат преобразувания.
Алгебричните мерки на отсечките OA и OB се наричат отрези по x и y.

Какво ще научим:
Общо уравнение на права